loader image

Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Labplus sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzelińskiej 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie zarejestrowana przez Sąd Gospodarczy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000405168, NIP 8943036926, REGON 021784650.

Labplus sp. z o.o. jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr rejestru – 000000204704.

Jak się skontaktować z Labplus sp. z o.o.? 

Kontakt z Labplus sp. z o.o. jest możliwy:

 1. w formie pisemnej lub osobistej na adres: Labplus sp. z o.o. ul. Strzelińska 41, 55-010 Żerniki Wrocławskie,
 2. w formie elektronicznej na adres: kontakt@labplus.pl,
 3. poprzez formularz kontaktowy na stronie www.labplus.pl

Kto jest administratorem danych osobowych?

Labplus sp. z o.o., które zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) , ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204) oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 poz. 1318 t.j.).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Labplus sp. z o.o. przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres e mail, numer telefonu, nazwę firmy oraz inne dane podane dobrowolnie w celu lub podczas kontaktu z Labplus sp. z o.o..

Osobną informację na temat zakresu przetwarzania danych szczególnych dotyczących stanu zdrowia zawiera Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z LabTest Checkera udostępnionego na stronie internetowej Labplus oraz informacja dotycząca przetwarzania plików cookies zawarta w niniejszej Polityce prywatności.

Przetwarzanie plików cookies (tzw. ciasteczka).

Podczas korzystania ze strony internetowej Labplus automatycznie zbierane są dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka). Do zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych korzystamy z Google Analytics.

W celach analitycznych wykorzystujemy również narzędzie Hotjar, które monitoruje obecność użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową i rejestruje nagranie wideo pokazujące ruch użytkownika. Na podstawie danych zbiorczych narzędzie generuje tzw. mapy cieplne, które pokazują najczęstsze zachowania użytkowników na stronie tj. przechodzenie pomiędzy podstronami, kliknięcia oraz przewijanie strony. Hotjar nie ujawnia informacji, które pozwalają na identyfikację użytkownika, ponieważ nie rejestruje etapu wypełniania formularzy, w tym danych zawierających wyniki badań wpisywanych do aplikacji LabTest Checker.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Labplus sp. z o.o. do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają ze strony internetowej Labplus sp. z o.o., co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Ponadto możemy wykorzystywać plik cookies w celach reklamowych, wykorzystujemy Google Adsense za zgodą osoby korzystającej ze strony internetowej Labplus.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu osoby korzystającej ze strony internetowej Labplus. Pliki cookies instalują się na urządzeniu osoby korzystają ze strony internetowej Labplus.

Można samodzielnie nie wyrazić zgody na przechowywanie, wykorzystywanie i dostęp do plików cookies (blokowanie plików cookies) poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub używanego urządzenia. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Labplus sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:

 1. w celu identyfikacji oraz udzielenia informacji w sprawie w związku z kontaktem z Labplus sp. z o.o. – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych dobrowolnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania uzasadniony interes Labplus sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk w jaki sposób osoby korzystają ze strony internetowej Labplus sp. z o.o. m.in. w celu doskonalenia funkcjonalności i zawartości strony internetowej,
 • w celu wykonania usługi z LabTest Checkera udostępnionego na stronie internetowej Labplus – podstawą przetwarzania danych jest artykuł 9 ust. 2 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Labplus sp. z o.o.), art. 6 ust. 1 lit. c) (konieczność wykonania przez Labplus sp. z o.o. obowiązków prawnych).

Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak należy mieć świadomość, że odmowa podania danych uniemożliwia np.: korzystanie z LabTest Checker udostępnionego na stronie internetowej Labplus oraz utrudnia Labplus sp. z o.o. identyfikację oraz udzielenie informacji w sprawie w związku z kontaktem z Labplus sp. z o.o.

Czy Labplus sp. z o.o. przekazuje dane osobom trzecim?

Dane mogą zostać przekazywane przez Labplus sp. z o.o.:

 1. pracownikom i współpracownikom Labplus sp. z o.o. w związku z działalnością Labplus sp. z o.o., którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
 2. osobom wykonujących na rzecz Labplus sp. z o.o. usługi diagnostyki laboratoryjnej, analityki medycznej, konsultacji medycznych, księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie i pocztowe jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania usługi lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony praw/ roszczeń Labplus sp. z o.o.,
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy (np.: sądy, organy administracji publicznej).

Labplus sp. z o.o. korzysta z rozwiązań takich jak Google Analytics, Google Adsense i Hotjar, wówczas odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Labplus sp. z o.o. korzysta z rozwiązań zapewniających odpowiedni poziom zabezpieczeń tych danych.

Jakie prawa mają osoby, które przekazały do Labplus sp. z o.o. dane osobowe?

Zgodnie z RODO osobom, które przekazały do Labplus sp. z o.o. swoje dane osobowe przysługuje prawo do:

 1. dostępu do własnych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) własnych danych,
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile obowiązek przetwarzania danych nie wynika z przepisów prawa,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu może być realizowane w każdej chwili i dotyczy sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Labplus sp. z o.o. przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby wnoszącej sprzeciw lub dane będą niezbędne Labplus sp. z o.o. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zastrzeżenie to, nie dotyczy marketingu bezpośredniego.

Prosimy o kontakt z Labplus sp. z o.o. w przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Jak długo Labplus sp. z o.o. przechowuje dane osobowe?

Labplus sp. z o.o. będzie przetwarzać dane w okresie udzielenia informacji w sprawie w związku z kontaktem z Labplus sp. z o.o. a także w okresie korzystania z LabTest Checker udostępnionego na stronie internetowej Labplus sp. z o.o.  w celu wykonania umowy – usługi z wykorzystaniem LabTest Checker, zaś po upływie tego okresu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Labplus sp. z o.o. chyba, że dłuższy okres wynika z obowiązujących przepisów prawnych w szczególności przewidzianych dla przechowywania dokumentacji medycznej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Labplus sp. z o.o. wdraża rozwiązania informatyczne i organizacyjne w celu ograniczenia ryzyka przypadkowej utraty lub ujawnienia danych osobom trzecim. Dokładamy starań, aby dane były zbierane i przetwarzane w sposób bezpieczny a także, aby dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione. Labplus sp. z o.o. udostępnia dane jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne.

Zgodnie z zasadą adekwatności Labplus sp. z o.o. nie wymaga podania danych, które nie są potrzebne.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2022 r.